Att ha ansvar för andra än sig själv är det viktigaste uppdrag i livet.

Att ha ett meningsfullt och stöttande nätverk och goda relationer är viktigt för dig för att du ska kunna bygga upp ett nyktert och drogfritt liv. Stöd från dina nära och kära underlättar din behandling och därför är det viktigt för oss att involvera dina närstående om du önskar. 

Vård och stöd av god kvalitet behöver innefatta ett familje- föräldraskaps- och barnperspektiv för att du ska få den hjälp och stöd du behöver och för att förebygga negativa konsekvenser för din familj och barn. Vi har som du barnets bästa i åtanke och kan tillsammans med socialtjänsten stötta dig i ditt föräldraskap.

Föräldraskapsstöd kan hjälpa dig att bli medveten om ditt barns situation och stödet individanpassas till just er.

Om du är eller blir gravid under behandlingen önskar vi att stödja dig i detta.

Vi som arbetar på LARO Kärnan har anmälningsplikt till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn kan far illa. Vi försöker alltid diskuterar detta med dig i första hand. När vi gör en orosanmälan kontaktar vi socialtjänsten i den kommun ditt barn är bosatt i och beskriver på vilka grunder vi är oroliga. När en orosanmälan görs innebär det att du kan få hjälp och stöd i ditt föräldraskap för att ge ditt barn möjlighet till goda uppväxtvillkor.