Psykisk ohälsa

Opioidberoende är starkt associerat med psykisk ohälsa och är ofta sekundärt till detta. En lyckad insats mot beroendeproblematiken förutsätter därför ofta även en samtidig insats mot den psykiska ohälsan. Många olika diagnoser är associerade med risk för beroende och vi kommer därför att ha en individualiserad insats riktad mot detta. Generellt anser vi, att det är av största vikt, att patienter med samtidig psykisk ohälsa och beroendesjukdom utifrån ett jämlikhetsperspektiv får tillgång till behandling av samma kvalitet som alla andra. Behandlingen av psykiatrisk samsjuklighet kommer därför följa de vanliga riktlinjerna för dessa diagnostiska grupper. I kliniska situationer, där patienten är i behov av specialiserade insatser samarbeter vi med berörda instanser t.ex. psykosmottagning, LSS-insatser m.fl.

Vi har särskild uppmärksamhet mot:

1. Affektiva sjukdomar (depression) och ångest: Många patienter med beroende av opiater har en depressions- eller ångestsjukdom till grund för missbruk/beroende och kräver ökad uppmärksamhet. Vi kommer att arbeta med såväl samtalsterapi som medicinsk behandling enligt vanliga rekommendationer.

2. Personlighetssyndrom: Denna frekvent förekommande problematik är bl.a. karakteriserad vid bristande impulskontroll, svårigheter med känsloreglering och destruktivt och/eller antisocialt beteende samt ökad risk för suicidförsök. För denna målgrupp kommer vi att erbjuda KBT/DBT-inriktad beteendeterapi (kognitiv beteendeterapi/dialektisk beteendeterapi) enligt sedvanliga riktlinjer i syfte att mer mogna tankeprocesser kan ta över och personen kan lära sig andra strategier i vardagen än att ta droger.

3. Intellektuellt funktionshinder: LARO-mottagningen har god kompetens och erfarenhet inom utredning av detta. Enhetens specialistläkare har neurologisk sidoutbildning och har tidigare arbetat med bl.a. specialiserad hjärnskaderehabilitering. 

4. Störning av uppmärksamhet och koncentration (ADHD): Störning av uppmärksamhet och koncentration (ADHD) är en funktionsprofil, som medför en starkt ökad risk för missbruk av illegala substanser generellt. Enheten har psykolog och specialistläkare med lång erfarenhet inom detta område. Behandling av ADHD i samsjuklighet med beroendesjukdom är enligt Socialstyrelsens rekommendationer företrädelsevis icke-farmakologisk och vi kommer endast att förskriva centralstimulerande behandling (amfetaminpreparat) med största försiktighet och under ständigt beaktande av risk för missbruk. För patienter som bedöms kunna tillgodogöra sig av centralstimulerande behandling mot ADHD (amfetaminpreparat) kommer vi att administrera detta från enheten tillsammans med laro-läkemedel i syfte att minska risken för missbruk, olämpligt intag och spridning till omgivningen (”drug diversion”). Alla patienter kommer att erbjudas utbildning (psykoedukation) i hur de får insikt i egen funktionsprofil och anpassar sig i vardagen.

5. Psykossjukdomar: Åtminstone hälften av alla personer med psykossjukdom (schizofreni) har en beroendeproblematik. Denna patientgrupp blir frekvent underdiagnostiserad och underbehandlad medförande stort personligt lidande. Dessa patienter har svårt att få behandling på psykosmottagning pga. beroendeproblematik och omvänt svårt att få behandling på beroendemottagningar på grund av psykossjukdom. Enheten är bemannad med såväl specialistläkare som specialistsjuksköterska inom psykiatri, som kan ta hand om dessa särskilt kompetens- och resurskrävande patienter. 

6. Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD): Psykisk traumatisering är associerad med en ökad risk för missbruk/beroende. Till denna patientgrupp kommer vi att erbjuda traumaterapi (KBT-inriktat och psykoedukation) samt eventuell medicinsk behandling.