Vi är måna om din säkerhet och integritet

Säkra IT-system används. Korrekt och laglig hantering av dokument sker enligt GDPR. Fysiska dokument som sparas med personuppgifter kan tex vara olika typer av remisser, narkotikajournaler och skriftliga samtycken. Vid avvikelser sker inrapportering i första hand till verksamheten och därefter till Integritetsskyddsmyndigheten.  

LARO Kärnan Helsingborg drivs av PaMeLaro AB som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter när du söker in i/går i behandling på LARO Kärnan.

Dataskyddsombud: Lina Hansson, tel 0709-402140, mail info@larokarnan.se

Mer information om hantering av personuppgifter i vården kan du läsa här.

Kontakta mottagningen eller dataskyddsombudet vid frågor eller klagomål.  

Provtagning

Du kan läsa mer om särskilda regler gällande provtagning här.

Videoövervakning

LARO Kärnans lokaler är av säkerhetsskäl kameraövervakade, relaterade till inbrott, överfall, övriga brott och brand.

Helt oberoende av detta finns ett särskilt klinisk system för övervakad provtagning som led i behandlingen. Här kan du läsa mer om

  • ändamål med övervakningen
  • omfattningen och
  • dina rättigheter

Kameraövervakningen (med syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott) som tycker icke-integritetskränkande utrymmen (behandlingsrum, toalett etc.) i LARO Kärnans lokaler där inskrivna patienter och personal vistas. I enlighet med 23 § Kameraövervakningslagen gäller:

  • Materialet från kamerorna spelas in och lagras hos tredje part (Securitas) i upp till 7 dygn innan den raderas
  • Granskning av inspelat material görs enbart vid misstanke om brott av Polismyndigheten
  • Granskning kan enbart göras med tillstånd av personuppgiftsansvarig

Särskilt klinisk kameraövervakning kopplad till kameror på provtagningstoalett:

  • Denna övervakning är enbart igång vid pågående provtagning av de patienter som gett sitt skriftliga och muntliga samtycke i enlighet med 22 § Kameraövervakningslagen
  • Samtycket kan när som helst dras tillbaka av berörd part
  • Inget material spelas in eller sparas, och kameraflödet är skyddat från obehörig åtkomst
  • Kamerorna är ej nåbara från Internet

Vi uppmärksammar även att trapphus och innergård kan vara bevakat av fastighetsägaren och/eller grannverksamheter. Om du har frågor till detta, hänvisas till berörd aktör.

Generell information finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.