Människor med opioidberoende löper ökad risk för somatisk samsjuklighet som kan medföra minskad funktionsförmåga, minskad livskvalitet och även risk för tidig död.

Laro Kärnan arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och med riskreducerande åtgärder. Vi erbjudar även bedömning av eventuell somatisk samsjukdom, så länge denna inte kräver mer specialiserad insats. Om en mer specialiserad insats fordras, samarbetar vi om utredning och behandling utifrån en ”shared care-model”.

Vi erbjudar somatisk hälsoundersökning vid inskrivning och detta upprepas systematiskt en gång om året eller vid behov.
Som led i mottagningens rutiner erbjuds regelbunden kontroll av vikt, längd, BMI, puls och blodtryck. Likadant tas allmänna blodprover åtminstone en gång om året och följs upp av samtal om resultat och hälsomässiga implikationer.

Inför ordination och vid regelbunden läkemedelsgenomgång förs samtal kring risk för eventuella kortsiktiga och långsiktiga biverkningar av läkemedelsbehandlingen och hur sådan risk minimeras och följs upp. Alla patienter i behandling med Metadon erbjudas regelbunden EKG- kontroll av hjärtats elektriska aktivitet.

Vid injektion av narkotiska substanser tas samtal om ”harm reduction” och hur risken för komplikationer till injektion minskas. Vi rekommenderar samtidig kontakt till

Sprututbytesmottagningen

för att få tillgång till rena injektionsredskap.

Många med opioidberoende har dålig kosthållning och levnadsvanor, som medför en hälsorisk. Samtal om levnadsvanor (matvanor, tandhygien, behov av preventivmedel, tobaksanvändning, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet) är därför integrerat i behandlingsinsatsen. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete sker bland annat genom individanpassade strukturerade och motiverande samtal mellan patient och behandlare, där patientens kunskap, önskemål och mål är centrala.

Patienter som anses vara i hög risk vid influensainfektion (exempelvis hemlösa, äldre, patienter med astma) erbjudas influensavaccination som led i mottagningens förebyggande insats.

Vi har ökad uppmärksamhet på följande:

Hepatit

Tandhälsa

Graviditet

Långvarig smärta

Biverkan