I en laro-behandling ingår läkemedel som har godkänts för behandling av opioidberoende (buprenorfin- eller metadonpreparat). 

Grundvillkor för behandling

  • För att bli aktuell för behandling ska du ha fyllt 20 år om inte särskilda skäl finns.
  • Du måste ha haft ett opioidberoende sedan minst ett år.
  • Om du även använder alkohol och/eller andra narkotiska preparat, får dessa inte innebära en påtaglig medicinsk risk i samband med laro-behandlingen.

Om du inte uppfyller dessa kriterier, kan du i stället rikta dig till allmän beroendemottagning och få hjälp där.

Laro-behandling regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som du kan läsa här:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20161-om-lakemedelsassisterad-behandling-vid-opioidberoende/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf

Behandlingen regleras även av regionala riktlinjer för att uppnå en patientsäker vård. Du kan läsa dessa riktlinjer här:

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer—fillistning/regional-riktlinje-for-bensodiazepiner-vid-laro-behandling_180516.pdf

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/laro-lakemedelsbehandling.pdf