Samtidig användning av andra narkotikaklassade läkemedel och preparat som kan öka risken vid LARO-behandling har största uppmärksamhet för att du kan få mest nytta av din behandling och upprätthålla en patientsäker vård.

Region Skåne har utformat en regional riktlinje som är styrande i denna fråga om samtidigt intag av bensodiazepiner och likande preparat (z-preparat och pregabalin) vid LARO-behandling. 

Enligt dessa riktlinjer gäller:

  • Även du använder bensodiazepiner kan du få LARO-behandling
  • Inledning av laro-behandling bör inte avvakta även om du använder eller felanvänder bensodiazepiner
  • Om du använder bensodiazepiner styrker vi kontakten i form daglig monitorering, övervakat läkemedelsintag och eventuellt ökad provtagning
  • I de fall det bedöms föreligga en medicinsk risk tas i samråd med dig individuell ställning till att sänka läkemedelsdosen, byte av preparat eller pausa behandlingen
  • Vid intag av bensodiazepiner erbjuder vi ökade psykosociala stödinsatser och samordning med socialtjänsten
  • Om du behöver nedtrappning av bensodiazepiner kan vi hjälpa till med remiss till opioidavdelningen i Malmö (https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/vuxenpsykiatriavdelning-for-opioidberoende-malmo/)
  • Vi erbjuder andra läkemedel, stödjande insatser och psykoterapi som alternativ till bensodiazepiner, z-preparat (sömnmedicin) och pregabalin (Lyrica) om du behöver behandling för ångest, oro eller sömnsvårigheter

Du kan läsa Region Skånes riktlinje här.

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer—fillistning/bensodiazepiner-i-laro.pdf?highlight=Laro+bensodiazepiner